Chuyển tới nội dung

Danh sách phần mềm

Phần mềm quản lý sản xuất mua bán thùng giấy

Một hệ thống tổng thể, được tích hợp từ nhiều các phần mềm con khác. Mỗi phần mềm con này sẽ tập trung giải quyết giải quyết một phân hệ trong hoạt động sản xuất, như: Lập kế hoạch sản xuất, tính giá thành, điều độ sản xuất, quản lý kho xuất nhập tồn

Phần mềm nhân sự

Đơn giản hóa mọi thủ tục nhân sự. Quản lý nhân viên toàn diện thời 4.0. Báo cáo, chấm công, tính lương, BHXH…